• Home
  • /
  • News
  • /
  • งานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สัมมนาภูเก็ต

งานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562


สัมมนาภูเก็ต, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมบรรยายบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตกว่า 300 คน

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน


สัมมนาภูเก็ต, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายปรีชานันต์ พุ่มเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และนายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดอันเป็นประโยชน์ในการร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทภาครัฐกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปราศการทุจริต รวมถึงใส่ใจกับคำว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อันจะเป็นกลไกปกป้องคุ้มครองความเป็นธรรมและความผาสุกให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป


สัมมนาภูเก็ต, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก:
https://www.ombudsman.go.th/10/news620403.html

Leave a Reply