• Home
  • /
  • News
  • /
  • งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรม ปี 2560
Standard Hotel Meeting in Phuket

งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรม ปี 2560

กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

Meeting-in-Phuket

 

โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต สมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก

 

Standard Hotel Phuket

 

งานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้องรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ภูเก็ต เวลา 09.00 – 12.00 น. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาเพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาพัฒนาปรับปรุงต่อไป

Leave a Reply