• Home
  • /
  • Tag Archives:  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สัมมนาภูเก็ต

งานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมบรรยายบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตกว่า 300 คน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสันติธร…